24 september 2018

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting C.A.S. ( Camper Algemeen Steunfonds) verwerkt van haar subsidieaanvrager of andere geïnteresseerden .

Indien u als subsidieaanvrager of om een andere reden  persoonsgegevens aan de stichting CAS Kampen verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

  1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting C.A.S. Kampen p/a Stroomrug 4 te Kampen, KVK nummer 41023613 . Het secretariaat is verder te bereiken via info@caskampen.nl   Voor verder informatie: www.caskampen.nl
  2. welke gegevens verwerkt Stichting C.A.S. Kampen en voor welk doel?   2.1 In het kader van de subsidieaanvraag worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: A. naam aanvrager. B.adresgegevens. C. telefoonnummers, mailadressen en bankrekeningnummers.

2.2    Stichting CAS Kampen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: A. de naam, het adres en telefoonnummer of e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de aangevraagde informatie of subsidieaanvraag, om deze te kunnen behandelen en te beantwoorden.  B. uw naam en bankrekening worden gebruikt om de verstrekte subsidie uit te keren.

3. Stichting CAS Kampen zal zorgvuldig met de verstrekte persoonsgegevens omgaan en zal geen informatie verstrekken aan derden.
Stichting CAS Kampen zal iedere vorm van aansprakelijkheid  uitsluiten.

4. Bewaartermijnen: de Stichting CAS Kampen zal bij honorering van de aanvraag, de persoonsgegevens  voor de duur van 10 jaar in haar archief cq administratie bewaren.

5. De Stichting CAS Kampen maakt geen gebruik van cookies op haar Website

6. Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op onze website www.caskampen.nl aangegeven.